Category: ขนมญี่ปุ่น

วากาชิ (Wagashi)

วากาชิเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 2000 ปี โดยวากาชิในยุคแรกเริ่มนั้นมีรูปแบบ และรสชาติที่เรียบง่าย และนิยมใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมารูปแบบของวากาชิได้เปลี่ยนไป มีความหลากหลายขึ้น เพราะการเข้ามาของแป้งจากจีน และนํ้าตาลจากตะวันตก แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือศิลปะ และความงามของวากาชิที่ยังคงเป็นแบบญี่ปุ่นแท้

Continue reading “วากาชิ (Wagashi)”